Generelle Avtalevilkår

1.0 Generelt

De her angitte vilkår regulerer forholdet mellom Kunden og SpillHosting AS i forbindelse med kjøp/leie av tjenester fra SpillHosting AS.

Avtalen er inngått når Kunden har avsendt en bestilling. Dette kan for eksempel skje via telefon, web, e-post, skriftlig eller muntlig.

2.0 Partene

Selger
Firmanavn: SpillHosting AS
Kontaktadresse: Keilevegen 174 A, 5953 Fonnes
E-post: [email protected]
Organisasjonsnummer: 928 684 792
Kunden er den person som foretar bestillingen.

3.0 Kontaktinfo

Selger formoder at vedkommende som oppføres som mottaker av e-post, samt at den/de som har passord til konto, også har rett til å forføye over produkter/tjenester. Retten formodes å omfatte endringer, sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang. Det forutsettes at Kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til produkter/tjenester og meddeler Selger om endringer i kontrollopplysninger.

Kunden plikter å oppdatere i kontrollpanel ved eierskapsforandringer, adresseforandringer, forandring i den e-posten som Kunden kan treffes på etc. Dersom Kunden ikke har tilgang til kontrollpanel, eller dersom dette ikke er mulig å gjøre for den aktuelle tjenesten, så plikter Kunden å melde forandringer i kontaktopplysninger til Selger. Kunden er selv ansvarlig for at den informasjonen som oppgis til Selger til enhver tid er riktig.

4.0 Betaling

Selger kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunktet bestillingen opprettes av Kunden.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som tjenesten leveres.

Kunden kan velge mellom å betale med Vipps, Stripe eller Paypal.

5.0 Levering

Levering er skjedd når Kunden, eller hans representant, har fått tilgang til tjenesten.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Selger levere tjenesten til Kunden uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra Kunden. Tjenesten skal leveres hos Kunden med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

6.0 Oppsigelse

Ved oppsigelse eller flytting av tjenester er det Kunden's ansvar å hente alle data som er lagret hos Selger før utløp av Avtaleperioden. Ved oppsigelse av tjenester, vil alle Kunden's data bli slettet. Dette kan skje når Avtaleperioden utløper, eller når oppsigelsen er mottatt, eller i forbindelse med dato det er angitt at tjenestene skal avsluttes. Dersom Kunden sier opp på en ikke gyldig måte, er det opp til Selger om oppsigelsen aksepteres.

Selger forbeholder seg retten til å kunne si opp en avtale, eller til å la være å akseptere en bestilling.

Kunden går inn på sin kunde side og velger den tjenesten de ønsker å avslutte. Kunden velger om tjenesten skal avlusttes umiddelbart eller ved neste faktura dato. Ved oppsigelse vil alle faste betalinger avsluttes.

7.0 Mislighold

Dersom Kunden vesentlig misligholder hele eller deler av sine forpliktelser overfor Selger, har Selger rett til å heve eksisterende avtale(r) med umiddelbar virkning, hvoretter tjenestene avsluttes og data kan bli slettet uten varsel. Som vesentlig mislighold regnes blant annet betalingsmislighold utover 14 dager etter forfallsdato. Ved manglende betaling kan Selger nekte Kunden tilgang til tjenestene. Kunden bærer selv risikoen for det tilfelle at mislighold av en tjeneste påvirker funksjonalitet for en annen tjeneste. Ved mislighold vil Kunden's betalingsforpliktelser gjelde ut den hele påbegynte avtaleperiode.

8.0 Endringer

Selger forbeholder seg retten til å foreta oppdateringer og/eller oppgraderinger og tilpasninger av produkter og tjenester levert av Selger.

Selger forbeholder seg retten til uten varsel å foreta mindre endringer i prisene/vilkårene for bruk av produkter og tjenester og/eller innhold, omfang og leveransemåte av de produkter og tjenester som leveres. Selger forbeholder seg retten til uten varsel å prisjustere løpende avtaler i henhold til inflasjon, samt uten varsel å foreta mindre endringer i priser som følge av endrede markedsforhold. Eksempler på endrede markedsforhold er endring i valutakurser, endring i priser hos leverandører av domener, endring i priser på lisenser/programvare, endring i priser hos underleverandører med mer.

Vesentlige endringer i vilkårene skal meddeles til Kunden med minst 14 dagers varsel. Dette kan meddeles elektronisk, som for eksempel med e-post, eller å informere om endringer ved innlogging i kontrollpanel. Dersom Kunden i en slik situasjon ikke aksepterer endringene må Kunden si opp tjenestene innen 14 dager fra varsel ble formidlet. Dersom Kunden ikke har sagt opp tjenestene innen 14 dager fra varsel ble formidlet, regnes endringene som aksepterte av Kunden.

9.0 Sen betaling

Ved for sen betaling av faktura vil det legges på et forsinkelsesgebyr på 10 kroner dagen etter forfall. Dersom faktura har gått over forfall, vil tilhørende tjenester midlertidig sperres.

De aktuelle tjenestene vil automatisk gjenåpnes når hele faktura inkl. forsinkelsesgebyr er betalt.

Dersom ikke hele faktura betales innen rimelig tid (og senest 7 dager etter opprinnelig forfall), vil tilhørende tjenester slettes.

10.0 Angrerett

Dersom Kunden ikke har tatt tjenesten i bruk, dvs. ikke startet spillserveren, så har Kunden 14 dagers frist til å benytte seg av angrerettloven. Vi tilbyr også alle nye kunder 7 dagers åpent kjøp. Kunden kan når som helst (innenfor de 7 første dagene etter at produkts første faktura er betalt) gå bort i fra avtalen og kreve sitt fulle utlegg refundert. 7 Dagers åpent kjøp kan kun brukes én gang pr. kunde.

Dedikert IP, Modpack Instellasjon og Oppsett av Proxy anses som en skreddesyd tjeneste. Det er ingen angrerett på Dedikert IP, Modpack Instellasjon og Oppsett av Proxy etter at bestillingen er levert. Kunden forstår og aksepterer at han/hun gir avkall på angreretten i det øyeblikket Dedikert IP, Modpack Instellasjon og Oppsett av Proxy bestilles.

11.0 Mangel ved tjenesten - kundens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved tjeneste må Kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kunden har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kunden's side, kan Kunden i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Selger.

Reklamasjon til Selger bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kunden kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg Kunden's krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Selger urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kunden kan kreve et passende prisavslag dersom tjenesten ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for Kunden.

Heving
Dersom tjenesten ikke er rettet eller omlevert, kan Kunden også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

12.0 Konfliktløsning

Klager rettes til Selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan Kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

Avtalevilkår for Minecraft Server

1.1 Generelt

Denne avtalen regulerer forholdet mellom Selger og Kunden.

Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn “Generelle Avtalevilkår”.

Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.

2.1 Garanti om oppetid

Det garanteres at infrastruktur som panel, server, osv. har en oppetid på 99.99%. Dersom Selger ikke oppnår en en slik oppetid mottar Kunden 1 døgn i rabatt per time nedetid. Det gis ikke rabatt/erstatning utover 1 måned gratis minecraft server. Kunden må selv ta kontakt dersom det anses at oppetidsgarantien ikke er innfridd. Varslet vedlikehold på server/infrastruktur regnes ikke som nedetid med hensyn til oppetidsgarantien.

3.1 Abonnement

Minecraft Server er en løpende tjeneste/abonnement som faktureres forskuddsvis. Dersom Kunden sier opp etter at ny faktureringsperiode er påbegynt, må Kunden betale for hele den påbegynte faktureringsperioden. Kunden's betalingsmessige bindingstid er den samme som den påbegynte faktureringsperioden.

4.1 Diverse

Minecraft Server er en tjeneste hvor Kunden selv forestår driften av serveren. Kunden har administrator tilgang. Selger drifter ikke serveren. Kunden er selv ansvarlig for å overvåke kontrollpanel, filer, etc på server.

Dersom Kunden's tjenester forårsaker feil/problemer som kan belaste andre brukere, forbeholder Selger seg retten til å stenge brukerens tjeneste og/eller be Kunden om å stoppe bruken av programvare som skaper problemer.

Avtalevilkår for Dedikert Server

1.2 Generelt

Denne avtalen regulerer forholdet mellom Selger og Kunden.

Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn “Generelle Avtalevilkår”.

Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.

2.2 Garanti om oppetid

Det garanteres at infrastruktur som panel, server, osv. har en oppetid på 99.99%. Dersom Selger ikke oppnår en en slik oppetid mottar Kunden 1 døgn i rabatt per time nedetid. Det gis ikke rabatt/erstatning utover 1 måned gratis Dedikert server. Kunden må selv ta kontakt dersom det anses at oppetidsgarantien ikke er innfridd. Varslet vedlikehold på server/infrastruktur regnes ikke som nedetid med hensyn til oppetidsgarantien.

3.2 Abonnement

Dedikert Server er en løpende tjeneste/abonnement som faktureres forskuddsvis. Dersom Kunden sier opp etter at ny faktureringsperiode er påbegynt, må Kunden betale for hele den påbegynte faktureringsperioden. Kunden's betalingsmessige bindingstid er den samme som den påbegynte faktureringsperioden.

4.2 Diverse

Dedikert Server er en tjeneste hvor Kunden selv forestår driften av serveren. Kunden har root / administrator tilgang. Selger drifter ikke serveren. Kunde er selv ansvarlig for å overvåke raid, disker, etc på server. Selger vil på forespørsel bytte komponenter som har feilet etter best effort.

Dersom Kundens tjenester forårsaker feil/problemer som kan belaste andre brukere, forbeholder Selger seg retten til å stenge brukerens tjeneste og/eller be Kunden om å stoppe bruken av programvare som skaper problemer.

Kunden plikter å ivareta at tjenestene ikke benyttes på en måte som strider med gjeldende lover og regler. Kunden er ansvarlig for alt materiale som legges på serveren, at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket, at evt. nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, og at materiale som legges ut ikke strider mot gjeldene lover og regler. Selger aksepterer ikke torrents, fildelingsnettverk, linker til warez o.l. hvor opphavsrett krenkes. Selger tillater ikke hat-materiale, profant materiale, oppskrifter/oppfordringer til eksplosiver, forbrytelser etc. Kunden må følge gjeldende lover og regler, samt de normer som samfunnet/internett-samfunnet generelt setter. Selger kan ut fra eget skjønn stenge tjenester.

Dersom kunden har bestilt management er det Selger som forestår driften, og kunden har ikke root / administrator tilgang. Drift innebærer kun å oppdatere eksisterende hovedversjon av operativsystem- og kontrollpanel, foreta daglige backups, foreta løpende overvåking, samt å forestå at server/infrastruktur fungerer. Dersom Selger ikke oppnår en oppetid for managed server på minst 99,9% i en gitt kalendermåned, betaler Kunden ingen ting for serveren den aktuelle måneden. Kunden må selv ta kontakt dersom det anses at oppetidsgarantien ikke er innfridd. Det gis ikke erstatning utover 1 måneds gratis server. Varslet vedlikehold på server/infrastruktur regnes ikke som nedetid med hensyn til oppetidsgarantien.

Kunden er forpliktet til selv å ta sikkerhetskopi av data som lagres på Selger sine dedikerte servere.

5.2 Angrerett

En dedikert server bygges på bestilling og ansees derfor som en skreddersydd tjeneste. Det er ingen angrerett på dedikerte servere etter at bestilling er levert. Kunde forstår og aksepterer at han/hun gir avkall på angreretten i det øyeblikket en dedikert server bestilles.

Avtalevilkår for Counter-Strike: Global Offensive Server

1.3 Generelt

Denne avtalen regulerer forholdet mellom Selger og Kunden.
Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn “Generelle Avtalevilkår”.

Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.

2.3 Garanti om oppetid

Det garanteres at infrastruktur som panel, server, osv. har en oppetid på 99.99%. Dersom Selger ikke oppnår en en slik oppetid mottar Kunden 1 døgn i rabatt per time nedetid. Det gis ikke rabatt/erstatning utover 1 måned gratis Counter-Strike: Global Offensive server. Kunden må selv ta kontakt dersom det anses at oppetidsgarantien ikke er innfridd. Varslet vedlikehold på server/infrastruktur regnes ikke som nedetid med hensyn til oppetidsgarantien.

3.3 Abonnement

Counter-Strike: Global Offensive Server er en løpende tjeneste/abonnement som faktureres forskuddsvis. Dersom Kunden sier opp etter at ny faktureringsperiode er påbegynt, må Kunden betale for hele den påbegynte faktureringsperioden. Kunden's betalingsmessige bindingstid er den samme som den påbegynte faktureringsperioden.

4.3 Diverse

Counter-Strike: Global Offensive Server er en tjeneste hvor Kunden selv forestår driften av serveren. Kunden har administrator tilgang. Selger drifter ikke serveren. Kunde er selv ansvarlig for å overvåke kontrollpanel, filer, etc på server.

Dersom Kunden's tjenester forårsaker feil/problemer som kan belaste andre brukere, forbeholder Selger seg retten til å stenge brukerens tjeneste og/eller be Kunden om å stoppe bruken av programvare som skaper problemer.

Avtalevilkår for Rust Server

1.4 Generelt

Denne avtalen regulerer forholdet mellom Selger og Kunden.
Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn “Generelle Avtalevilkår”.

Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.

2.4 Garanti om oppetid

Det garanteres at infrastruktur som panel, server, osv. har en oppetid på 99.99%. Dersom Selger ikke oppnår en en slik oppetid mottar Kunden 1 døgn i rabatt per time nedetid. Det gis ikke rabatt/erstatning utover 1 måned gratis Rust server. Kunden må selv ta kontakt dersom det anses at oppetidsgarantien ikke er innfridd. Varslet vedlikehold på server/infrastruktur regnes ikke som nedetid med hensyn til oppetidsgarantien.

3.4 Abonnement

Rust Server er en løpende tjeneste/abonnement som faktureres forskuddsvis. Dersom Kunden sier opp etter at ny faktureringsperiode er påbegynt, må Kunden betale for hele den påbegynte faktureringsperioden. Kunden's betalingsmessige bindingstid er den samme som den påbegynte faktureringsperioden.

4.4 Diverse

Rust Server er en tjeneste hvor Kunden selv forestår driften av serveren. Kunden har administrator tilgang. Selger drifter ikke serveren. Kunden er selv ansvarlig for å overvåke kontrollpanel, filer, etc på server.

Dersom Kunden's tjenester forårsaker feil/problemer som kan belaste andre brukere, forbeholder Selger seg retten til å stenge brukerens tjeneste og/eller be Kunden om å stoppe bruken av programvare som skaper problemer.

Avtalevilkår for Unturned Server

1.5 Generelt

Denne avtalen regulerer forholdet mellom Selger og Kunden.
Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn “Generelle Avtalevilkår”.

Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.

2.5 Garanti om oppetid

Det garanteres at infrastruktur som panel, server, osv. har en oppetid på 99.99%. Dersom Selger ikke oppnår en en slik oppetid mottar Kunden 1 døgn i rabatt per time nedetid. Det gis ikke rabatt/erstatning utover 1 måned gratis Unturned server. Kunden må selv ta kontakt dersom det anses at oppetidsgarantien ikke er innfridd. Varslet vedlikehold på server/infrastruktur regnes ikke som nedetid med hensyn til oppetidsgarantien.

3.5 Abonnement

Unturned Server er en løpende tjeneste/abonnement som faktureres forskuddsvis. Dersom Kunden sier opp etter at ny faktureringsperiode er påbegynt, må Kunden betale for hele den påbegynte faktureringsperioden. Kunden's betalingsmessige bindingstid er den samme som den påbegynte faktureringsperioden.

4.5 Diverse

Unturned Server er en tjeneste hvor Kunden selv forestår driften av serveren. Kunden har administrator tilgang. Selger drifter ikke serveren. Kunden er selv ansvarlig for å overvåke kontrollpanel, filer, etc på server.

Dersom Kunden's tjenester forårsaker feil/problemer som kan belaste andre brukere, forbeholder Selger seg retten til å stenge brukerens tjeneste og/eller be Kunden om å stoppe bruken av programvare som skaper problemer.

Avtalevilkår for Discord Bot Server

1.6 Generelt

Denne avtalen regulerer forholdet mellom Selger og Kunden.
Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn “Generelle Avtalevilkår”.

Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.

2.6 Garanti om oppetid

Det garanteres at infrastruktur som panel, server, osv. har en oppetid på 99.99%. Dersom Selger ikke oppnår en en slik oppetid mottar Kunden 1 døgn i rabatt per time nedetid. Det gis ikke rabatt/erstatning utover 1 måned gratis Discord Bot server. Kunden må selv ta kontakt dersom det anses at oppetidsgarantien ikke er innfridd. Varslet vedlikehold på server/infrastruktur regnes ikke som nedetid med hensyn til oppetidsgarantien.

3.6 Abonnement

Discord Bot Server er en løpende tjeneste/abonnement som faktureres forskuddsvis. Dersom Kunden sier opp etter at ny faktureringsperiode er påbegynt, må Kunden betale for hele den påbegynte faktureringsperioden. Kunden's betalingsmessige bindingstid er den samme som den påbegynte faktureringsperioden.

4.6 Diverse

Discord Bot Server er en tjeneste hvor Kunden selv forestår driften av serveren. Kunden har administrator tilgang. Selger drifter ikke serveren. Kunde er selv ansvarlig for å overvåke kontrollpanel, filer, etc på server.

Dersom Kunden's tjenester forårsaker feil/problemer som kan belaste andre brukere, forbeholder Selger seg retten til å stenge brukerens tjeneste og/eller be Kunden om å stoppe bruken av programvare som skaper problemer.

Avtalevilkår for Tilpasset Minecraft Plugin

1.7 Generelt

Denne avtalen regulerer forholdet mellom Selger og Kunden.
Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn “Generelle Avtalevilkår”.

Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.

2.7 Diverse

Plugins lages til Kunden etter ordre. Kunden oppretter en henveldelse til avdeling "Tilpasset Minecraft Plguin" og forklarer hvordan pluginen skal fungere detaljert. 

3.7 Angrerett

Tilpasset Minecraft Plugin anses som en skreddesyd tjeneste. Det er ingen angrerett på Tilpasset Minecraft Plugin etter at bestillingen er levert. Kunden forstår og aksepterer at han/hun gir avkall på angreretten i det øyeblikket Tilpasset Minecraft Plugin bestilles.